info voor journalisten:
Jan Henk van Bennekom
Jan-Henk.vanBennekom@sdworx.com

Printer View

Nieuwe ontwikkelingen loonheffingen 2011 en verder

19-Oct-2010

Inleiding

Traditioneel wachten de personen die verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid en de uitvoering van de salarisbetalingen op Prinsjesdag. Zo ook dit jaar. Echter, de op 21 september ingediende Miljoenennota en bijbehorend Belastingplan 2011, zijn overduidelijk door een demissionair kabinet opgesteld en bevatten daarom nauwelijks opmerkelijk nieuws. Veel interessanter echter is de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011. In deze regeling wordt uitvoerig ingegaan op de implementatie van de werkkostenregeling die reeds met het Belastingplan 2010 is aangenomen.

Ook het regeerakkoord VVD – CDA bevat een aantal aspecten met betrekking tot de toekomst van de loonheffingen.

Loonheffingen 2011

Loonbelasting en premies volksverzekeringen
Uiteraard verschuiven de grenzen van de belastingschijven. De hoogte van de premies volksverzekeringen wijzigt niet. Wel wordt de loonbelasting in de eerste schijf verlaagd van 2,3% naar 1,85%. Het percentage voor schijf 1 wordt dan 33,0%. Voor 2012 is al een verhoging met 0,15% aangekondigd.

 

Ondergrens

Bovengrens

Percentage

Schijf 1

 

€ 18.628,-

33,00 %

Schijf 2

€ 18.628,-

€ 33.436,-

41,95 %

Schijf 3

€ 33.436,-

€ 55.694

42,00 %

Schijf 4

€ 55.694,-

 

52,00 %

Tabel: Loonbelasting en premies volksverzekering (< 65 jaar)

De algemene heffingskorting is in 2011 gelijk aan 2010. Voor 2012 is reeds een verlaging met € 13,- aangekondigd. De arbeidskorting wordt in 2011 extra verhoogd. De maximale afbouw wordt ook verhoogd. De levensloopverlofkorting wordt alleen geïndexeerd.

 

2010

2011

Algemene heffingskorting

€ 1.987,-

€ 1.987,-

Arbeidskorting maximaal

€ 1.489,-

€ 1.574,-

Afbouw arbeidskorting hogere inkomens maximaal

€ 56,-

€ 77,-

Premies werknemersverzekeringen
De voorstellen voor de nieuwe premiepercentages werknemersverzekeringen zijn door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook bekendgemaakt. De gevolgen van de crisis hebben duidelijk een invloed op de hoogte van het Sectorfonds. Ter compensatie hiervan gaat het percentage voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds omlaag. Daarnaast gaat de premie voor de Arbeidsongeschiktheidskas naar 0%. Overigens blijft de WW-premie voor de werknemers op 0.

Premie

Fonds

2010

2011

Awf werkgever

Algemeen Werkloosheidsfonds

4,20 %

4,20 %

Sfn

Sectorfonds, gemiddelde premie

1,48 %

1,81 %

KO

Uniforme opslag Kinderopvang

0,34 %

0,34 %

Aof

Arbeidsongeschiktheidsfonds

5,70 %

5,10 %

Aok

Arbeidsongeschiktheidskas

0,07 %

0,00 %

Whk

Werkhervattingskas, rekenpremie gediffererentieerde premie WGA

0,59 %

0,62 %

De hoogte van het franchise voor de Awf en de maxima voor de werknemersverzekeringen zijn nog niet bekendgemaakt.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

De betaalbaarheid van de zorg in Nederland is uitgebreid in het nieuws. Dat we met zijn alleen meer moeten gaan betalen om de zorg op peil te houden, komt niet alleen tot uiting in de verhoging van de premies voor de basisverzekering, maar ook in de inkomensafhankelijke bijdrage. Deze gaat namelijk omhoog van 7,05% naar 7,75% voor 2011.

Overige onderwerpen Belastingplan en fiscale maatregelen 2011

Stimulering speur- en ontwikkelingswerk

Het kabinet blijft inzetten op een bevordering van het speur- en ontwikkelingswerk in Nederland. De bestaande faciliteiten worden uitgebreid en de crisismaatregelen van 2009 en 2010 zullen in 2011 maar geleidelijk worden afgebouwd. Concreet wordt voorgesteld de loongrens voor de 1e schijf te verhogen van € 110.000,- naar € 150.000,-. Daarnaast wordt ook het percentage van 42% naar 45% verhoogd. Ook zal er structureel een hoger budget beschikbaar worden gesteld.

Loon in, loon over

Omdat de invoering van de eenduidige loonaangifte per 2011 niet doorgaat, is de overgangsregeling met betrekking tot “loon over” met een jaar verlengd. Dat betekent dat u ook in 2011 de correcties met de huidige TWK-systematiek kunt blijven uitvoeren. Onduidelijk is nog of de eenduidige loonaangifte wel per 2012 wordt ingevoerd. Mocht dit het geval zijn, dan zal de huidige TWK-systematiek moeten worden aangepast en zult u correcties anders moeten gaan verwerken.

Jaarloonuitvraag

De tijdelijke regeling voor de uitvraag van jaarloongegevens wordt verlengd tot 2015. Dus ook de komende jaren kunt u door de Belastingdienst verzocht worden een jaarloonopgave in te dienen.

Werkkostenregeling

De Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 bevat belangrijke elementen die een nadere uitleg geven over de interpretatie van bepaalde vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de Werkkostenregeling.

De belangrijkste zijn:

 • Nihilwaardeing voorzieningen op de werkplek:
  • Voorzieningen waarvan het niet gebruikelijk is deze elders te gebruiken of verbruiken
  • Voorzieningen die rechtstreeks voortvloeien uit de ARBO-wet
  • Ter beschikking gestelde kleding die alleen ter vervulling van de dienstbetrekking worden gedragen of achterblijft op de werkplek
  • Consumpties die geen deel uitmaken van een maaltijd
  • Ter beschikking gestelde hulpmiddelen, waaronder computers, die nagenoeg geheel zakelijk gebruikt worden;
  • Ter beschikking gestelde communicatiemiddelen waarvan het zakelijk gebruik van meer dan bijkomstig belang is.
 • Bepaling waarde voorziening op de werkplek lager dan de waarde in het economische verkeer:
  • De waarde van maaltijden wordt gesteld op € 2,90.
  • Kinderopvang die door de werkgever ter beschikking wordt gesteld: aantal uren maal de uurprijs zoals vastgesteld in de Wet Kinderopvang.
 • De waarde privégebruik van openbaar vervoerkaart en voordeelurenkaart is op nihil gesteld.
 • De waarde van het rentevoordeel bij personeelsleningen kan op nihil worden gesteld als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
 • Afhankelijk van de aard van de ter beschikking gestelde huisvesting of woning, moet een vast bedrag per dag of de waarde in het economische verkeer gehanteerd worden.

In de conceptversie van deze regeling was ook een vaste waardering voor fitness opgenomen indien de werkgever zelf de beschikking had over een fitnessruimte. Deze werd in dit concept gesteld op € 200,- per werknemer per jaar. Dit is zonder enige uitleg niet opgenomen in de definitieve versie.

Wel is er naar aanleiding van de internetconsultatie voor de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011, een aantal aanpassingen opgenomen in het Belastingplan 2011:

 • Vergoedingen voor of verstrekkingen van vakliteratuur worden verplaatst naar de gerichte vrijstellingen.
 • Vergoedingen voor de inschrijving in een beroepsregister worden ook verplaatst naar de gerichte vrijstellingen.
 • Er gaat een nihilwaardering gelden voor het ter beschikking stellen van werkkleding met een logo van tenminste 70 cm2.

Concept Regeerakkoord VVD – CDA

Op het moment dat dit artikel geschreven wordt, is nog niet bekend of de voorgenomen kabinetsformatie van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV doorgaat. Ook al is het CDA-congres met 68% akkoord gegaan met deze formatie, het is nog niet duidelijk wat de twee “dissidenten” doen.

In het regeerakkoord staan echter twee voornemens in het kader van de loonheffingen:

 • De Wet uniformering van het loonbegrip, die na de val van het kabinet tot controversieel werd verklaard, zal wellicht toch in behandeling worden genomen met het voornemen deze per 2012 in te voeren.
 • Daarnaast zal nagegaan worden of het mogelijk is om te komen tot een loonsomheffing voor de premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke heffing ZVW.

Verder worden de volgende punten op het vlak van Werk en Sociale zekerheid genoemd:

 • Voor topinkomens in de collectieve sector wordt de hoogte van de ontslagvergoeding gemaximeerd op € 75.000. De vraag is wat er gedaan wordt met het voornemen van het vorige kabinet om dit voor alle werknemers te laten gelden.
 • Het kabinet wil bevorderen dat werkgevers en werknemers afspraken maken over scholing en langdurige inzetbaarheid.
 • In dit kader wordt ook voorgesteld alleen CAO’s die aandacht besteden aan leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid, nog algemeen bindend te verklaren.
 • De premiekorting voor het in dienst nemen of in dienst houden van oudere werknemers, blijft gehandhaafd.
 • Dit kabinet zal met een voorstel komen om de spaarloon- en levensloopregeling te integreren tot een vitaliteitsregeling.
 • Voorgesteld zal worden de strenge Arbo-regels voor de thuiswerkplek te laten vervallen.

Tot slot

Voorgaande wijzigingen betreffen voorstellen. Het is dan ook niet zeker of alle wijzigingen in de praktijk zullen worden doorgevoerd. Eind november zullen de wijzigingen voor 2011 definitief bekend worden gemaakt met als voorbehoud dat deze pas eind december door de 1e Kamer zullen worden goedgekeurd. Uiteraard brengen wij u begin januari op de hoogte van alle wijzigingen en de wijze waarop dit in onze software moet of kan worden verwerkt. Dit geldt ook voor de wijze waarop u de Werkkostenregeling moet administreren.