1. Home>
Oudere vrouw met stapel papieren

Invoering nieuwe pensioenwetgeving. Wat betekent dat voor jou?

Dit artikel is geschreven door Van Luin, partner van SD Worx.

Nu het zomerreces voorbij is, worden in Den Haag de lopende dossiers weer opgepakt. Hoewel er veel zwaarwegender zaken aan de orde zijn dan pensioen, moeten volgens planning de Tweede en daarna Eerste Kamer nieuwe pensioenwetgeving aannemen. Wetgeving die op 1 januari aanstaande in zou moeten gaan. Nu is de oorspronkelijk geplande ingangsdatum al een keer uitgesteld en dat zou zo maar nog een keer kunnen gebeuren.

Laten we ervan uitgaan dat 1 januari gehaald wordt. Wat betekent de invoering van de wetgeving dan voor jou en voor het pensioen van jouw medewerkers? Door beantwoording van de onderstaande vragen, praten we je bij over de hoofdlijnen .

  Oudere vrouw met stapel papieren

  Waarom is nieuwe pensioenwetgeving nodig?

  De behoefte aan nieuwe wetgeving komt voort uit de situatie bij bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen.

  Pensioenfondsen moeten voldoende geld in kas hebben om aan alle toekomstige uitkeringsverplichtingen te voldoen. Daarbij mogen zij niet uitgaan van het werkelijk te behalen rendement, maar moeten ze hun toekomstige verplichtingen vast stellen op basis van de huidige extreem lage rente. Door die systematiek komen veel fondsen vermogen te kort en is de zogenoemde dekkingsgraad structureel te laag. Het gevolg daarvan is dat pensioenen al jaren niet geïndexeerd worden en sommige fondsen de pensioenen van hun deelnemers de afgelopen jaren zelfs hebben moeten verlagen.   

  Naast het probleem van structureel te lage dekkingsgraden, baart ook de huidige wijze van financiering van het pensioen grote zorgen. Jongere deelnemers betalen onevenredig veel mee aan het pensioen van oudere deelnemers. Nederland vergrijst (relatief steeds meer ouderen en minder jongeren) waardoor de betaalbaarheid van de huidige pensioenen steeds verder onder druk komt te staan.

  Wat verandert er na invoering van de wetgeving voor deelnemers aan pensioenfondsen?

  Opgebouwde pensioenen werden in het verleden gegarandeerd. Die garantie komt te vervallen. Pensioenen worden flexibel en afhankelijk van met het pensioenvermogen behaalde beleggingsresultaten. Deelnemers leveren zekerheid in en krijgen daar een reële kans op een hoger en geïndexeerd pensioen voor terug. Het begrip dekkingsgraad komt te vervallen.

  Verder blijven jong en oud een gelijke premie inleggen, maar die premie wordt niet meer op basis van solidariteit verdeeld over jong en oud. De voor en door jongeren ingelegde premie komt nu echt aan hen toe. Dit leidt tot een hogere pensioenopbouw voor jongeren en een lagere pensioenopbouw voor ouderen. Ouderen worden voor die lagere opbouw gecompenseerd.

  Wat verandert er op 1 januari aan de pensioenfondsregelingen?

  Nog even niets. Allereerst komt er een overgangsregime. Dat overgangsregime loopt af op 1 januari 2027. Dan moeten dus de regelingen aangepast zijn. Het transitieplan van huidige naar nieuwe regeling moet voor pensioenfondsen op 1 januari 2024 gereed zijn. Compensatie van oudere deelnemers kan tot 2037 plaatsvinden. Pensioenfondsen zullen in overleg met sociale partners hun beleid gaan bepalen.

  Je hebt het pensioen verzekerd bij een verzekeraar. Wat verandert er voor jou en jouw medewerkers?

  Ook bij verzekerde regelingen is sprake van een overgangsregime tot 1 januari 2027. Huidige medewerkers en nieuwe medewerkers die vóór 1 januari 2027 in dienst komen, mogen aan de bestaande regeling blijven deelnemen. Voor medewerkers die na 1 januari 2027 in dienst komen, geldt dat zij een pensioenregeling moeten krijgen op basis van een voor ieder gelijk en vast premiepercentage. Omdat in de huidige regelingen bijna altijd wordt uitgegaan van premiepercentages die stijgen als deelnemers ouder worden (premiestaffel), betekent de nieuwe wetgeving dus (op termijn) een belangrijke en verplichte aanpassing van de regeling. 

  Omdat ik een verzekerde regeling heb hoef je dus nog geen actie te nemen?

  Klopt, je hoeft nog niets te doen. Maar, afhankelijk van jouw situatie kan het zeker aantrekkelijk zijn om juist eerder dan in 2027 gebruik te maken van de nieuwe wetgeving. Of dat aantrekkelijk is, hangt af van bijvoorbeeld de verwachte groei van het aantal medewerkers, het verloop van medewerkers binnen jouw onderneming, de leeftijdsopbouw en jouw behoefte om, ook in de toekomst, uniforme arbeidsvoorwaarden aan te bieden aan jouw medewerkers.

  Hoe kunnen de pensioenspecialisten van Van Luin helpen?

  De wetgever maakt het werkgevers niet makkelijk met deze wijziging van de pensioenwetgeving. Van Luin helpt je graag om op basis van informatie en advies de juiste beslissingen te nemen en, als dat aantrekkelijk is, te anticiperen. Ze bekijken verschillende scenario’s en rekenen door wat de financiële consequenties zijn voor jouw organisatie en jouw medewerkers. We houden de ondernemingsraad hierbij aangehaakt.

  Heb je behoefte aan meer informatie of heb je specifieke vragen naar aanleiding van jouw pensioenregeling? SD Worx klanten kunnen kosteloos gebruik maken van een telefonisch of Teams pensioenspreekuur met Van Luin. Je kunt een afspraak inplannen via jouw contactpersoon bij SD Worx.

   

  Over Van Luin 

  Van Luin is een verzekeringsadvieskantoor voor het MKB. Met een team van 22 professionals adviseren wij bedrijven over schadeverzekeringen, inkomens- en verzuimverzekeringen en pensioenregelingen.

  We adviseren en beheren pensioenregelingen van circa 250 Nederlandse en buitenlandse bedrijven en organisaties

  We zijn aangesloten bij UNiBA-partners (internationaal brokers network) en zijn  supporter van Internationaalverzekeren.nl