1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Salaris & beloning >
silhouet van de mens onder de witte lucht

Wat betekent de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) voor ons

silhouet van de mens onder de witte lucht

Het arbeidsrecht gaat weer op de schop. Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen en hiervoor zijn maatregelen nodig. Deze maatregelen zijn opgenomen in het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (WAB). In dit artikel lichten wij kort de voorgestelde maatregelen toe.

  Maatregelen

  Cumulatiegrond bij ontslag

  Is ontslag nu enkel mogelijk als aan één van de acht ontslaggronden volledig wordt voldaan, het plan is om ontslag ook mogelijk te maken als er sprake is van een optelsom van omstandigheden. De nieuwe negende grond, de zogenaamde cumulatiegrond, geeft de rechter de mogelijkheden alle omstandigheden van het geval te combineren. Wanneer een beroep wordt gedaan op deze cumulatiegrond, bestaat wel het risico dat de werknemer een halve transitievergoeding extra krijgt (bovenop de wettelijke transitievergoeding). 

  Transitievergoeding

  In het wetsvoorstel is opgenomen dat werknemers niet pas na twee jaar, maar vanaf de eerste dag al recht krijgen op een transitievergoeding (ook tijdens de proeftijd). De opbouw van de transitievergoeding wordt bovendien verlaagd bij lange dienstverbanden en er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.  

  Proeftijd

  Om het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker te maken, zet het kabinet erop
  in om de proeftijd voor vaste contracten te mogen verlengen van twee maanden naar vijf
  maanden.  

  Ketenregeling

  De ketenregeling wordt weer verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend drie contracten
  in twee jaar aan te gaan. Dit wordt drie jaar. De ‘onderbreking’ van zes maanden tussen
  de tijdelijke contracten kan bovendien verkort worden naar drie maanden als er sprake is
  van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden
  gedaan. 

  Payroll

  De arbeidsvoorwaarden van werknemers die werkzaam zijn op payrollbasis, worden
  gelijk getrokken met de werknemers die in dienst zijn van de opdrachtgever (met
  uitzondering van pensioen), zodat de payroll constructie minder aantrekkelijk wordt. 

  Oproepkrachten

  Het kabinet wil maatregelen introduceren tegen de permanente beschikbaarheid die van
  oproepkrachten wordt verwacht. Enkele voorgestelde maatregelen zijn dat een
  werkgever de oproepkracht minstens 4 dagen van tevoren dient op te roepen en dat de
  oproepkracht recht op loon behoudt als het werk wordt afgezegd.

  WW-premie

  De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze werknemers een vast
  dienstverband aanbieden in plaats van een tijdelijk dienstverband. 

   Status wetsvoorstel

   Van 9 april tot 7 mei 2018 is de WAB in internetconsulatie gegaan. De
   internetconsultatie leverde in totaal 278 reacties op. Zowel werkgevers als werknemers
   hebben in hun reacties kritiek geleverd op het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel wordt
   volgens de planning nog dit jaar voorgelegd aan de Raad van State en de Tweede
   Kamer. Mogelijk geven de reacties of de parlementaire behandeling nog aanleiding tot
   wijzigingen in het wetsvoorstel. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari
   2020.

    Wilma Engels

    Wilma Engels

    Managing Consultant en Jurist Arbeidsrecht