Thema-artikel: de Wet Wazo: wat verandert er?

27 november 2020 - Leestijd: 6 Minuten

Verlof & Verzuim

Uitleg & ontwikkeling in Cobra 

Wat is de Wet Wazo? 

De WAZO (Wet Arbeid en Zorg) voorziet in verschillende verlofvormen die kunnen worden aangewend wanneer op de werknemer tijdelijk andere taken en verplichtingen rusten die prioriteit krijgen boven het werk. De werknemer kan onder voorwaarden een van de verlofvormen aanvragen bij de werkgever. Afhankelijk van het soort verlof wordt de werknemer niet, gedeeltelijk of volledig doorbetaald of kan een uitkering van het UWV worden aangevraagd. 
In dit artikel lichten we de onderdelen van de Wet Wazo aan je toe, en vind je een planning van hoe we de onderdelen gefaseerd in onze softwareapplicatie Cobra voor je gaan inbouwen. 

Calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof

Dringende privéproblemen maken soms dat de werknemer onder werktijd afwezig moet zijn. Vaak belt de werknemer dan direct de werkgever op. Voor die gevallen bestaat het calamiteitenverlof. Het volledige loon wordt doorbetaald. Als de situatie voldoet aan de voorwaarden voor kortdurend zorgverlof, eindigt het calamiteitenverlof na één dag en gaat het daarna over in kortdurend zorgverlof. Echter, dit is wel een verlofvorm die expliciet moet worden aangevraagd bij de werkgever. De werknemer heeft gedurende het kortdurend zorgverlof recht op minimaal 70% van het loon maar in de arbeidsovereenkomst, het personeelsreglement of de cao zijn vaak afwijkende afspraken gemaakt. 

Langdurig zorgverlof

Langdurig zorgverlof kan de werknemer opnemen om zieke naasten de noodzakelijke zorg te geven. De meeste verlofregelingen gelden specifiek voor gezinsleden, maar zorgverlof kan ook worden opgenomen om zorg te verlenen aan leden buiten het gezin. Het is wel belangrijk dat de werknemer de enige is die deze zorg kan verlenen. Er bestaat geen recht op loon of een uitkering van het UWV.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Waarschijnlijk de meest bekende verlofvorm is het zwangerschapsverlof en het bevallingsverlof. Tijdens haar afwezigheid ontvangt de werkneemster een zwangerschapsuitkering van 100% van het dagloon van het UWV. 

Geboorteverlof

Partners van bevallen vrouwen kunnen na de geboorte een keer de wekelijkse arbeidsduur aan geboorteverlof opnemen. Tijdens dit verlof betaalt de werkgever het loon volledig door. 

Aanvullend geboorteverlof 

Nieuw in de WAZO is het aanvullend geboorteverlof. De werknemer heeft geen recht op doorbetaling van het volledige loon, maar ontvangt een uitkering via het UWV. De hoogte van de uitkering bedraagt 70% van het dagloon. Uiteraard kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden tussen werkgever en werknemer of in een cao.  

Ouderschapsverlof

Ouders of verzorgers kunnen ervoor kiezen om ouderschapsverlof op te nemen. Dit kan worden opgenomen voor kinderen tot 8 jaar. Er bestaat geen recht op loondoorbetaling, maar in de arbeidsovereenkomst, het personeelsreglement of de cao kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt. 

Adoptieverlof of pleegverlof

Werknemers die een kind adopteren of de zorg voor een pleegkind krijgen en daarvoor verlof opnemen hebben geen recht op doorbetaling van het volledige loon maar ontvangen een uitkering. De hoogte van deze uitkering is 100% van het dagloon. 

Gefaseerde inbouw in Cobra 

Fase 1: Geboorteverlof 

Het onderdeel geboorteverlof wordt als eerste onderdeel beschikbaar gesteld. De introductie van dit onderdeel staat gepland nog voor het einde van 2020.
We hebben ervoor gekozen dat medewerkers in Cobra zelfstandig een aanvraag voor geboorteverlof kunnen doen. Om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken, is in Cobra straks een wizard beschikbaar die de medewerker door de aanvraag heen leidt. Er is bijvoorbeeld bij de aanvraag direct te zien hoeveel geboorteverlof er beschikbaar is.  
De vernieuwde interface zorgt ervoor dat de medewerker stap voor stap begeleid wordt in de aanvraag. Een medewerker ziet straks meteen hoeveel verlof er vrij is om op te nemen. Bij het aanvullend geboorteverlof wordt na het akkoord door de manager / verantwoordelijke de verlofaanvraag meteen verrekend met het salaris.   
De medewerker kan vervolgens het verlof inplannen.  

Fase 2 en fase 3: Aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof 

Het inbouwen van de doorvertaling naar aanvullend geboorteverlof is de volgende fase. Deze functionaliteit zal beschikbaar komen in het eerste kwartaal van 2021. 
Voor het aanvullend geboorteverlof en voor ouderschapsverlof geldt dat we niet enkel de opname van dit type verlof registeren, maar dat we ook de financiële afwikkeling in de salarisadministratie gaan verzorgen. Dat doen we door het aanmaken van looncomponenten en indien wijzigingen in het verleden van twk-mutaties. 
De impact hiervan kan per branche (CAO) verschillen en wordt door ons ingeregeld. De eerste branches zullen beschikbaar komen in het eerste kwartaal van 2021.  

Fase 4: kortdurend en langdurend zorgverlof

Dit is de laatste fase die in Cobra wordt ingebouwd. De uitrol van deze fase is momenteel nog niet gepland.  

Hoe helpen wij je erbij? 

Onze gespecialiseerde Cobra-consultants ondersteunen jou graag bij de inrichting in Cobra die past bij jouw organisatie.  
Als organisatie bepaal je zelf hoe je de regelingen in je salarisadministratie wil toepassen. Wij zorgen ervoor dat het verlof wordt ingericht volgens jouw keuzes in het loonmodel. Sommige componenten zullen CAO-afhankelijk zijn, en andere componenten kun je zelf vaststellen. Bijvoorbeeld: vindt er een 100%-doorbetaling plaats bij opname van dit type verlof of een 70%-doorbetaling? Loopt de pensioenopbouw volledig door of ook slechts gedeeltelijk? 

In de loop van Q1 ontvangen klanten van SD Worx een uitnodiging om een consultant voor de inrichting van de Wet Wazo te reserveren. 

Waar kan je met vragen over deze wet- en regelgeving terecht? 

Heb je vragen over de toepassing van deze regelgeving? Neem dan contact op met onze arbeidsjuristen. 

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen