1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Covid-19>
vinger

Houd een vinger aan de pols bij zieke werknemers, ook in de Corona-crisis

vinger

Nu een groot deel van Nederland thuiswerkt, is het voor werkgevers in de regel al lastig begeleiding te bieden aan ‘reguliere werknemers’, laat staan werknemers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Toch ben je hiertoe wettelijk verplicht, ook gedurende de Corona-crisis. Gelukkig wordt ingezien dat het een stuk moeilijker is voor werkgevers om op afstand aan deze verplichting te voldoen. Vandaar dat een versoepeling van het geldende Poortwachters-regime is geïntroduceerd. 

De Werkwijzer Poortwachter blijft de basis bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen van werkgever. Voldoe je als werkgever niet aan jouw verplichtingen om de werknemer te laten re-integreren, dan zal je worden beboet met een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting. Door deze verlenging wordt het tekortschieten als het ware hersteld. Daarbij geldt wel dat je in staat moet zijn om aan de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter te voldoen. Is dit door Corona niet mogelijk, dan zal nu geen verlenging van de loondoorbetalingsverplichting volgen.

Het is aan jou als werkgever om voorgaande aan te tonen. Daarom dien je uitvoerig te kunnen beschrijven hoe de veranderende bedrijfsvoering van invloed is geweest op de re-integratie van de werknemer.  Ook moet je kunnen verklaren waarom stukken in het dossier ontbreken, of waarom een termijn voor het aanvullen van stukken niet is gehaald. Het moet voor het UWV, op basis van jouw uitleg, duidelijk zijn dat er een deugdelijke grond aanwezig is waarom jouw organisatie niet aan de re-integratieverplichtingen heeft kunnen voldoen. Alleen dan zal een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting uitblijven.

Wanneer kan nu bij uitstek geen invulling worden gegeven aan de re-integratieverplichtingen van werkgever? 

 1. Werknemer re-integreert in eigen of ander werk bij de eigen werkgever, maar er is sprake van een bedrijfssluiting. In dat geval dien je wel te onderzoeken of de werknemer kan worden herplaatst bij bijvoorbeeld een onderdeel van de groep dat niet gesloten is. Ook wordt bekeken of is toegezegd dat de werknemer weer aan de slag kan na de bedrijfssluiting. 
 2. Het is voor werknemer onmogelijk om passend werk uit te voeren doordat het werkaanbod door Corona onvoldoende is. In dat geval is relevant of er wel is gekeken naar alternatieven, dan wel of er duidelijke afspraken zijn gemaakt vanaf wanneer werknemer wél weer passend werk kan verrichten. 
 3. Werknemer doorloopt een tweede spoortraject, maar er is sprake van bedrijfssluiting bij de nieuwe werkgever of werknemer kan onvoldoende ondersteund worden vanuit deze nieuwe werkgever om de werkzaamheden thuis te verrichten. Het tweede spoor wordt daardoor tijdelijk stil gelegd, dit kan weer invloed hebben op het plan van aanpak. In deze situatie wordt bekeken of je dit als werkgever voldoende hebt gemonitord. Men zal bekijken of jij als werkgever voldoende de verantwoordelijkheid neemt, en of er niet onnodig kansen worden gemist.

In elk van bovenstaande gevallen moet je kunnen onderbouwen waarom er vertraging in het re-integratieproces is opgelopen en op welke wijze je hebt getracht dit te herstellen. Voorzie je dat je onvoldoende kan doen om de vertraging te herstellen, dan kun je bij het UWV een onderbouwd bekortingsverzoek indienen teneinde de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting te verkorten.

Of een verlenging uiteindelijk wordt opgelegd, zal in alle gevallen eerst worden getoetst door de Landelijke Loonsanctie Commissie die op haar beurt beoordeelt of het UWV tot een redelijke conclusie is gekomen.

De versoepeling van het Poortwachtersregime zal ook na de Corona-crisis blijven doorklinken in re-integratieprocedures. Daarom is vooralsnog ook geen einddatum van de versoepeling bekend. Het is dus van groot belang om in deze en komende periode je administratie goed op orde te houden, het plan van aanpak waar nodig bij te stellen maar vooral het voortouw te nemen in het doorzetten van het re-integratieproces van jouw werknemers. 

Mocht je advies of begeleiding wensen, neem dan gerust contact op met één van onze juristen via taxandlegal_nl@sdworx.nl.

  Marleen Maas

  Marleen Maas

  Legal Consultant

  Marleen Maas is sinds mei 2018 werkzaam als jurist bij SD Worx Nederland. Zij is na haar Master Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam onder andere werkzaam geweest in de advocatuur en als in-house arbeidsjurist. Marleen adviseert en begeleidt bij SD Worx elke dag met veel plezier zowel nationale als internationale klanten. Door haar persoonlijke en professionele insteek maakt zij het Nederlands arbeidsrecht begrijpelijk en inzichtelijk en levert zij voor iedere klant maatwerk.