1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Arbeidsrecht>
Zelftest voor werknemers

Mag ik mijn werknemers verplichten een corona zelftest te doen?

Inmiddels zijn corona zelftesten bij iedere supermarkt te koop. Voor sommige werkgevers biedt de zelftest de uitkomst om een veilige werkomgeving te creëren. Mag een werkgever echter van zijn werknemers verlangen om op bepaalde momenten een zelftest te doen? Over deze vraag heeft Rechtbank Amsterdam zich op 14 december 2021 uitgesproken.

  Zelftest voor werknemers

  Wat was er aan de hand?

  Bij de werkgever geldt een coronabeleid, waarin staat dat alle werknemers (in deze casus dansers) wekelijks een corona zelftest moeten doen om een veilige werkplek te garanderen. De werkgever heeft deze zelftests aan de werknemers ter beschikking gesteld. In het beleid van de werkgever is opgenomen dat de werknemer bij een positief resultaat de werkgever moet informeren, thuis moet blijven en zich moet laten testen door de GGD. Eén van de werknemers, een danser met wie al eerder discussie ontstond over het al dan niet hebben van een coronatoegangsbewijs, weigert zich aan het beleid te houden en wenst zich niet te laten testen. Hierop schorst de werkgever de werknemer zonder loondoorbetaling.

  Oordeel kantonrechter

  Inbreuk persoonlijke integriteit en schorsing toegestaan?

  De kantonrechter overweegt dat er in deze zaak twee belangen zijn, namelijk het bieden van een veilige werkomgeving door de werkgever tegenover de persoonlijke integriteit van de werknemer. Welk belang weegt zwaarder?

  Gezien de werknemer danser is, staat vast dat hij nauw in contact komt met anderen dansers en de 1,5 meter regel niet gewaarborgd kan worden. Door de zelftestmaatregel wordt beperkt dat de dansers in contact komen met iemand die besmet is. Een alternatief dat minder verstrekkend is, lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren. Derhalve is de maatregel volgens de rechter zowel noodzakelijk als proportioneel. Het doel van de werkgever om door de maatregel een veiligere werkomgeving te scheppen weegt zwaarder dan het bezwaar van de werknemer tegen testen en het delen van de uitslag ervan, waardoor inbreuk op de grondrechten van de werknemer is gerechtvaardigd.

  Gezien de maatregel redelijk is en er geen ander werk is voor de werknemer waarbij hij wel 1,5 meter afstand kan houden, mag de werkgever volgens de kantonrechter de werknemer schorsen zonder loondoorbetaling.

  Inbreuk AVG toegestaan?

  De rechter oordeelt dat de AVG niet van toepassing is en er om deze reden geen sprake is van inbreuk op de privacy. Het gaat immers enkel om het mededelen van de uitslag van de zelftest en niet om het opslaan of verwerken van deze gegevens door de werkgever.

  Conclusie

  Voor bepaalde functies, waarbij de 1,5 meter regel niet gewaarborgd kan worden en veelvuldig nauw contact plaatsvindt met anderen, lijkt het op basis van deze uitspraak toegestaan voor werkgevers om een beleid in te voeren waarbij werknemers verplicht worden tot zelftesten. Let wel, dit betreft een op zichzelf staande uitspraak en het is niet duidelijk of andere rechters ook zo zullen oordelen.

  De vraag of een (zelf)testplicht door iedere werkgever mag worden opgelegd, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waarbij elke keer een afweging moet worden gemaakt of het belang van de werkgever om een veilige werkomgeving te waarborgen zwaarder weegt dan de inbreuk op de grondrechten van een werknemer. Mocht je als werkgever een dergelijk beleid willen opstellen, dan adviseren wij deze altijd te laten toetsen door één van onze juristen. Het beleid moet in ieder geval altijd noodzakelijk en proportioneel zijn ende uitslagen van de (zelf)testen mogen niet opgeslagen of verwerkt worden.

  Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met één van onze juristen via taxandlegal_nl@sdworx.nl.